सभी यूनिकोड वर्ण और सामान्य पाठ चिह्न सूची

यूनिकोड टेक्स्ट सिंबल को कॉपी और पेस्ट करें

Facebook Symbols

👍❤️😍🖤⚔️😂💕🎧🌹📌🏳️‍🌈👑💙💎😎💻✔️🌙🤣🎤💜🎮💛😊🧡📞❣️🔊💫💖🤩💞☕️💔🌸⚜️🔪⚠️🥀😭🎥🔫📍🔥⚡️👉🇹🇷🌻😈💬😅😉🔒❗️🤔👌📝😘😔🌺✈️💗📜📚💚◯‍◯‍◯‍◯‍◯⭐️🤪📷🐶🐱🍒🤗💰📱🐺☁️🎨💣🔰🐰🙄♥️🌞👀📲☪️👻🔞😁😏😴💓🤬🔨🦁🎉🦋🌿🔴🏆🦄🌼🍑💡🔧🐾🗡🎬🐍⚙️🛠🔱☄️🌊😡✏️🍁🙂🤖⛔️🛡💘🚫🍃😄💀📸🔮⚽️🌟🍪🎵🔔🌷💪😱🐼💦😜🤧🍓📣📢🐉🤭🇧🇷👥⚖️🔑💟☺️🕹💸🎀🎈🕊🤤🌌📊📖💯🍀✌️🙏☎️🚬💊📋🔐🎲👊💼💉🔸🦊🐻☘️👤👇💍😋🍰۵»¹«²ʳᴿϟ©®

Heart Symbols

۵❤️️💙🧡💚💛💜🖤💗💓💔💟💕💖❣️💘💝💞

Star Symbols

??

Circle

⦿

Bracket Symbols

︿«»

Arrow Symbols

⬿⥿⤿

Math Symbols

πΣ÷±×½¾¼%

Currency Symbols

¢$£¥฿¤ƒ

Trademark Symbols

©®§

Degree Symbols

°ϟ

Tick Symbols

Smiley Symbols

üÜت웃̟͟ϡѶӪӫ

Keyboard Symbols

·ʹʺʻʼʽʾʿˀˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞ˠˡ¿

Number Symbols

¹²³

Comparison Symbols

Technical Symbols

ᴴᴰ

Square Symbols

Triangle Symbols

Line Symbols

`

Corner Symbols

˩˥˦˧˨

Phonetic Symbols

ʌɑ:æeəɜ:ɪi:ɒɔ:ʊu:ɔɪɪəʊəŋʃθðʒ

Greek Symbols

αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Latin Symbols

ąčĤħĩŇŘŤŴŽáâæàåãäçéêèðëíîìïñóôòøõößþúûùüýÿʙғɢʜɪʟɴǫʀsxʏ𝓐𝓑𝓒𝓓𝓔𝓕𝓖𝓗𝓘𝓙𝓚𝓛𝓜𝓝𝓞𝓟𝓠𝓡𝓢𝓣𝓤𝓥𝓦𝓧𝓨𝓩𝓪𝓫𝓬𝓭𝓮𝓯𝓰𝓱𝓲𝓳𝓴𝓵𝓶𝓷𝓸𝓹𝓺𝓻𝓼𝓽𝓾𝓿𝔀𝔁𝔂𝔃𝒜𝐵𝒞𝒟𝐸𝐹𝒢𝐻𝐼𝒥𝒦𝐿𝑀𝒩𝒪𝒫𝒬𝑅𝒮𝒯𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵𝒶𝒷𝒸𝒹𝑒𝒻𝑔𝒽𝒾𝒿𝓀𝓁𝓂𝓃𝑜𝓅𝓆𝓇𝓈𝓉𝓊𝓋𝓌𝓍𝓎𝓏𝐀𝐁𝐂𝐃𝐄𝐅𝐆𝐇𝐈𝐉𝐊𝐋𝐌𝐍𝐎𝐏𝐐𝐑𝐒𝐓𝐔𝐕𝐖𝐗𝐘𝐙𝐚𝐛𝐜𝐝𝐞𝐟𝐠𝐡𝐢𝐣𝐤𝐥𝐦𝐧𝐨𝐩𝐪𝐫𝐬𝐭𝐮𝐯𝐰𝐱𝐲𝐳𝔸𝔹𝔻𝔼𝔽𝔾𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄𝕆𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏𝕐𝕒𝕓𝕔𝕕𝕖𝕗𝕘𝕙𝕚𝕛𝕜𝕝𝕞𝕟𝕠𝕡𝕢𝕣𝕤𝕥𝕦𝕧𝕨𝕩𝕪𝕫ᴿʱʰʲʳʴʵ🅰🅱🅾🅿𝕬𝕭𝕮𝕯𝕰𝕱𝕲𝕳𝕴𝕵𝕶𝕷𝕸𝕹𝕺𝕻𝕼𝕽𝕾𝕿𝖀𝖁𝖂𝖃𝖄𝖅𝖆𝖇𝖈𝖉𝖊𝖋𝖌𝖍𝖎𝖏𝖐𝖑𝖒𝖓𝖔𝖕𝖖𝖗𝖘𝖙𝖚𝖛𝖜𝖝𝖞𝖟𝔄𝔅𝔇𝔈𝔉𝔊𝔍𝔎𝔏𝔐𝔑𝔒𝔓𝔔𝔖𝔗𝔘𝔙𝔚𝔛𝔜𝔞𝔟𝔠𝔡𝔢𝔣𝔤𝔥𝔦𝔧𝔨𝔩𝔪𝔫𝔬𝔭𝔮𝔯𝔰𝔱𝔲𝔳𝔴𝔵𝔶𝔷𝘈𝘉𝘊𝘋𝘌𝘍𝘎𝘏𝘐𝘑𝘒𝘓𝘔𝘕𝘖𝘗𝘘𝘙𝘚𝘛𝘜𝘝𝘞𝘟𝘠𝘡𝘢𝘣𝘤𝘥𝘦𝘧𝘨𝘩𝘪𝘫𝘬𝘭𝘮𝘯𝘰𝘱𝘲𝘳𝘴𝘵𝘶𝘷𝘸𝘹𝘺𝘻𝘼𝘽𝘾𝘿𝙀𝙁𝙂𝙃𝙄𝙅𝙆𝙇𝙈𝙉𝙊𝙋𝙌𝙍𝙎𝙏𝙐𝙑𝙒𝙓𝙔𝙕𝙖𝙗𝙘𝙙𝙚𝙛𝙜𝙝𝙞𝙟𝙠𝙡𝙢𝙣𝙤𝙥𝙦𝙧𝙨𝙩𝙪𝙫𝙬𝙭𝙮𝙯

Chinese Symbols

Japanese Symbols

Korean Symbols

Unit Symbols

°

Fraction Symbols

½¾¼%

Flower Symbols

Letter Symbols

श्रेणी के अनुसार सभी यूनिकोड वर्णों की सूची