Meetei Mayek Extensions Unicode Characters Detail & List

Meetei Mayek Extensions unicode characters start from 43744 and end at 43775

CharacterCodeNameCategory
43744MEETEIMAYEKLETTERELo
43745MEETEIMAYEKLETTEROLo
43746MEETEIMAYEKLETTERCHALo
43747MEETEIMAYEKLETTERNYALo
43748MEETEIMAYEKLETTERTTALo
43749MEETEIMAYEKLETTERTTHALo
43750MEETEIMAYEKLETTERDDALo
43751MEETEIMAYEKLETTERDDHALo
43752MEETEIMAYEKLETTERNNALo
43753MEETEIMAYEKLETTERSHALo
43754MEETEIMAYEKLETTERSSALo
43755MEETEIMAYEKVOWELSIGNIIMc
43756MEETEIMAYEKVOWELSIGNUUMn
43757MEETEIMAYEKVOWELSIGNAAIMn
43758MEETEIMAYEKVOWELSIGNAUMc
43759MEETEIMAYEKVOWELSIGNAAUMc
43760MEETEIMAYEKCHEIKHANPo
43761MEETEIMAYEKAHANGKHUDAMPo
43762MEETEIMAYEKANJILo
43763MEETEIMAYEKSYLLABLEREPETITIONMARKLm
43764MEETEIMAYEKWORDREPETITIONMARKLm
43765MEETEIMAYEKVOWELSIGNVISARGAMc
43766MEETEIMAYEKVIRAMAMn